На Универзитетскиот Стоматолошки Клинички Центар нудиме дел од услугите :

Дијагноза и третман на пациенти со индикација за изработка на:

  • едноделно леани фиксно протетички конструкции:
  • едноделни и повеќеделни леани надоградби;
  • едноделно леани фасетирани коронки;
  • едноделно леани фасетирани мостови;
  • металкерамички конструкции: коронки и мостови
  • керамички конструкција без метал-EMPRES i FINESSE;