16.01.2024 - Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање, уништување на отпад за движни ствари  - ЛИНК   
 ЛИНК     ЛИНК

 
28.12.2023 - Интерен оглас во ЈЗУ УСКЦ Свети Панти Пантелејмон Скопје - ЛИНК    ЛИНК

 

31.08.2023 - Интерен оглас во ЈЗУ УСКЦ Свети Панти Пантелејмон Скопје - ЛИНК    ЛИНК

 

 06.09.2022 - Јавен оглас за прием на стажанти во ЈЗУ УСКЦ Свети Панти Пантелејмон Скопје - ЛИНК

 

04.09.2022 - Јавен оглас за прием на стажанти во ЈЗУ УСКЦ Свети Панти Пантелејмон Скопје - ЛИНК

 

26.08.2021 - Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање, уништување на отпад за движни ствари  - ЛИНК   
 ЛИНК     

 

 

 

Јавен повик за избор на правно лице  - ПОВЕЌЕ