СТРУКТУРНА  ПОСТАВЕНОСТ

КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА  СО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА (хендикепирани лица, лица со специјални потреби,  со патолошки страв)
КЛИКА ЗА ОРОДОНЦИЈА СО ЗАБОТЕХНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА
КЛИНИКА ЗА ФИКСНА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА СО ЗАБОТЕХНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА
КЛИНИКА ЗА МОБИЛНА СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА СО ЗАБОТЕХНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА
КЛИНИКА ЗА БОЛЕСТИ  НА ЗАБИТЕ И ЕНДОДОНТОТ
КЛИНИКА ЗА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА СО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИМПЛАНТОЛОГИЈА
КЛИНИКА ЗА БОЛЕСТИ НА УСТАТА И ПАРОДОНТОТ СО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ХИРУРШКА ПАРОДОНТОЛОГИЈА
РЕНДГЕН ОДДЕЛЕНИЕ

Во ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон пациентите можат да изберат свој матичен стоматолог.

МАТИЧНИ СТОМАТОЛОЗИ:
 
 

За стоматолошки услуги кои се на товар на ФЗО, потребните документи што треба да ги достават пациентите се:
1. здравствена книшка;
2. 
електронска здравствена картица или (син картон само за лица кои немаат  електронска здравствена картица) или последен чек од пензија (за пензионери)
3. 
упат од специјалист (за специјалистички услуги).

Пациентите кои се ослободени од партиципација по законски утврдени основи потребно е да достават валиден документ со кој ќе се потврди ослободувањето.

За пациентите кои не се осигуреници на ФЗО или се од странство, лекувањето во  ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон е според ценовникот за приватни и странски услуги.

Прием на пациенти:
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон работи во две смени од 7:30-19:30 часот.

Центарот има дежурна служба која работи и за време на викенди и празници од 7:30-19:30.

КОНТАКТ
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон
Мајка Тереза 17
Скопје
Контакт телефон: 02/ 3299 000