Клиника за Орална хирургија и оддел за имплантологија

Клиниката за орална хирургија е специјализирана клиника која опфаќа  лекување на пациенти од сите возрасни групи со широк спектар на патологија, вродени или стекнати состојби. Овој податок упатува на строго детерминирани дијагностички и терапевтски постапки, како и примена на доктринарни ставови при изведувањето на оралнохируршките интервенции : екстракција на заби кај здрави и пациенти со хронични заболувања, апикотомии, цистектомии, оперативни екстракции на импактирани и полимпактирани заби, претпротетска хирургија, ортодонтско-хируршки третман, имплантолошки интервенции итн.

 

 За тоа се грижи највисоко едуциран стручен тим со долгогодишно професионално искуство.

 

Услуги

Приватни услуги на Клиниката за орална хирургија

- Френулектомија со ласер
- Циркумцизија-ексцизија со ласер
- Отстранување на бенигни промени на меки ткива со ласер
- Третман на алвеолит со ласер
- Третман со ласер на екстракциона рана по заб
- Хируршки третман на хиперплазија на гингива по квадрант
- Биопсија
- Ласерски третман на плики
- Кортикотомија
- Оперкулектомија
- Ласерско продолжување на клиничка коронка по заб
- Ласерски третман на перикoрoнит по посета
- Парцијална и тотална вестибулопластика
- Ласерски третман на периимплантит
- Постава на ендоосеален импалнт
- Аугментација на алвеоларен гребен со коскен графт материјал
- Санирање на трауматски повреди на меки ткива со сутура
- Апликација на колагена мембрана
 

УСЛУГИ НА КЛИНИКАТА ЗА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА И ОДДЕЛОТ ЗА ИМПЛАНТОЛОГИЈА 

1. Амбулантски интервенции

- екстракција (вадење) на  еднокорени и повеќекорени заби;
- екстракција (вадење) заби со сепарација на корени;
- екстракција на заби кај пациенти со ризик поради општа здравствена состојаба (миокарден инфаркт, протетски срцеви валвули, мозочна апопелаксија, дијабет, ризична бременост и др)
- третман на алвеолитис;
- интраорални и екстраорални инцизии;
- мултипни екстракции;
- постекстракциони крвавења;
-биопсија;
-циркумцизија и ексцизија на лигавица
- конзервативен третман на отворен синус
- постава на сутури
 

2. Оперативни орално-хируршки интервенции:

- вадење на заб или ендоосеален имплантат со остеотомија
- вадење на ретиниран импактиран или длабоко поставен заб со остеотомија
- хируршка ревизија на рана
- оперативни екстракциина  длабоко фрактурирани заби ;
- тубер пластики;
- реимплантација на заб;
- трансплантација на заб;
- хируршки ревизии на рани;
- ексцизија на голем израсток на лигавица (фибром, епулис)
- хемисекција
-целосна (тотална) вестибулопластика
- парцијална вестибулпластика
- апикотомија на еднокорен заб
- апикотомија на повекекорен заб
- апикотомија ретроградно
- синус пластика;
- хируршко затварање на синус со страно тело
- цистектомија;
- жермектомија;
- кортикотомија;
- френулектомија;
- претпротетска хирургија;
- земање на слободен гингивален графт
 

3. Имплантолошки интервенции:

- поставување на ендоосеални импланти за фиксни конструкции;
- поставување на импланти за ретенција на тотални протези;
- аугментација (зголемување) на алвеоларен гребен;
-презервација на алвеола;
-хируршки третман на периимплантитис
 

Доктори

Контакт информации

  • Телефон

    02 3299 034

  • Работно време

    7:30 - 19:30

  • Е-пошта

    contact@stomatoloskaklinika.mk

Закажете преглед