Клиника за Мобилна стоматолошка протетика

На Клиниката за мобилна стоматолошка протетика работи високо стручен кадар кој обезбедува широк дијапазон на стоматолошки услуги почитувајќи ги највисоките светски стандарди и процедури.На нашата клиника ќе се чувствувате сигурно, бидејќи за својот проблем ќе добиете најквалитено, стручно и најдобро решение. Грижата за пациентите е секогаш на прво место.

На Клиниката за мобилна стоматолошка протетика се врши комплетна протетичка рехабилитација на стоматогнатиот систем. Се третираат пациенти со парцијална, суптотална или тотална беззабност, како и пациенти кои биле изложени на хируршки интервенции во подрачјето на вилиците и лицето.За таа цел се изработуваат различни видови на мобилни или комбинирано фиксно – мобилни протетички изработки како коронки, мостови, тотални или парцијални протези, оптураторски протези, епитези со ресекциска плоча, кои можат да бидат потпрени од страна на заби или импланти.

Работен капацитет на клиниката:

Кабинет – ординација со едно работно место
Амбуланта со 10 работни места
Заботеничка лабораторија за конвенцијонални (акрилатни) мобилни тотални и парцијални дентални протези
Заботехничка лабораторија за изработка на мобилни протетички надоместоци на метален скелет и комплексни дентални протези

Услуги

УСЛУГИ НА КЛИНИКАТА ЗА МОБИЛНА ПРОТЕТИКА:

1.      Дијагноза и евалуација на протетички пациенти

 • анализа на ртг и фотографии,
 • зработка и анализа на студио модели,
 • регистрација на меѓувилични односи со образен лак* 
 • т- скен

2.      План за третман на пациенти со тотална или парцијална беззабност

 • Евалуација на проблемот на беззабните или делумно беззабни пациентите
 • Паралелометриска анализа на студио модели
 • Презентирање на планот за терапија на пациентите
 • План за предпротетички третман

3.      Дијагностика и терапија на темпоромандибуларни дисфункции* (изработка на различни видови сплинтови – оклузални вметнувачи, ноќни штитници)

4.      Терапија на бруксизам и парафункции во стоматогнатиот систем

5.      Видови на протетички изработки
 
         Мобилни протези:
 • тотални акрилатни протези
 • парцијални акрилатни протези
 • субтотални акрилатни протези
 • парцијални и тотални протези на метален скелет
 • комплексни протези*(протези на метален скелет во комбинација со фикснопротетички изработки и различни видови ретенциски системи – атечмени, пречки, телескоп коронки, наменски коронки)
 • покровни протези
 • протези над импланти
 • ресекциони протези и обтуратори
  
 
КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

ЈЗУ Универзитетски Стоматолошки клинички центар Св. Пантелемон,

Бул. Мајка Тереза бр. 17,
Скопје, Р. Македонија
Телефони за контакт:
- 02 3299 020 лекарска соба
- 023299 026 амбуланта
- 02399 022 заботехничка амбуланта 
 
 

 

Доктори

 НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА

 
Како до изработување на успешни протези во секојдневната практика?
 

·         Прелиминарни отпечатоци

·         Финални отпечатоци

·         Регистрација на меѓувилични односи

·         Избор на боја, форма и големина на вештачките заби

·         Предавање на протези

·         Упатство за користење и одржување на протетичките надоместоци

·         Редовни контроли

 
Што се комплексни протези?

-          Комплексни протези се изработуваат кога станува збор за делумна беззабност. На преостанатите заби се изработуваат наменски коронки и се поставуваат различни ретенциони системи (атечмени- копчиња, пречки, телескоп протези) кои служат за поврзување со парцијалната протеза на метален скелет.

-          Овие протези обезбедуваат максимална естетика и функција.

 
Што се покровни протези?

-          Се изработуваат во случаи кога има преостанато мал број на заби или забни корени кои се користат за поголема стабилност на мобилната акрилатна протеза 

 

Колку време е потребно за адаптација на нови мобилни протези?

-          Периодот на адаптација е индивидуален и може да се движи од неколку дена до 6 месеци.

Контакт информации

 • Телефон

  02 3299 026

 • Работно време

 • Е-пошта

  contact@stomatoloskaklinika.mk

Закажете преглед