Клиника за Ортодонција

Клиниката за ортодонција ги следи и применува најновите трендови од ортодонтската струка и наука, апликативно како во едукација на студентите и специјализантите, така и во секојдневната пракса. Клиниката располага со сите современи дијагностички методи за откривање на етиолошките фактори кои го нарушуваат нормалниот раст и развој во орофацијалната регија и доведуваат до појава на малоклузии. Применувајќи различни методи од фиксната и мобилната ортодонтска техника, целиме кон корекција на нарушените орофацијални функции и дентоалвеоларни и вилични неправилности како и подобрување на естетскиот изглед на пациентот. Клиниката за ортодонција активно е вклучена во ортодонтско-хируршкото лекување на пациенти со расцепи, чиј број за жал од ден на ден е се поголем.

Посебен интерес се посветува на задоволување на естетската и функционална корекција кај пациентите со различен степен на малоклузии. Кај адултната популација освен естетска и функционална корекција, делуваме и превентивно на појавата на пародонтопатијата, како и припремање на пациентот за протетска рехабилитација.

За тоа се грижи највисоко едуциран стручен тим.

  

Услуги

1. Специјалистички преглед на пациент со комплетна медицинска документација и рентген дијагностика (ортопантомограм, телерентгенограм, ретроалвеоларна снимка, оклузална снимка, дентална профилна снимка, рентгенграфија на шака);
2. Анатомски отпечаток од пациент и изработка на студиски модел;
3. Гнатометриска анализа на студиски модел и одредување на заклучна дијагноза;
4. Анализи на телерентген снимки;
5. Превентивни ортодонтски мерки;
6. Интерцептивна ортодонтска терапија, миофункционални вежби, и примена на интерцептивни апарати: коса рамнина, брадова држалка, вежба со шпатула, чувар на простор, вестибуларна плоча, селективно состружување на заби;
7. Терапија на забно-вилични неправилности со активни мобилни апарати;
8. Терапија на забно-вилични неправилности со функционални апарати (активатори по Andresen-Houple, бионатори по Balters, апарат по Stockfisch, Karwetzky, Grude, Bimller, регулатор на функција по Frankel, Twin-blok апарат, позиционери);
9. Терапија на забно-вилични неправилности со фиксни ортодонтски апарати (Roth техника, техника на прав лак, самолегирачка техника);
10.Ортодонтски апарати за брза максиларна експанзија (апарат за цепење на непце со Hyrax шраф, Quad helix);
11.Терапија на тешки форми на забно-вилични аномалии со употреба на Headgear, Delaire-ова маска;
12.ПреДоперативен и постоперативен третман на пациенти со heilognatopalatoshiza (изработка на оптуратори, активно ортодонтско лекување со мобилни и фиксни ортодонтски апарати);
13.Третман на пациенти со синдроми во орофацијалната регија;
14.Ортодонтско-хируршки третман на импактирани заби (канини, инцизиви, премолари, трети молари);
15.Ортодонтски третман на пациенти со дисфункција на ТМЗ и фрактура на colum mandibulae;
16.Терапија на пациенти со бруксизам;
17.Ортодонтско-протетски третман на пациенти;
18.Адултна ортодонција

Сите терапевтски постапки се изведуваат со најсовремени техничко-технолошки процедури, материјали, техники, услови и со соодветно едуциран ортодонтски тим.

Доктори

1. Оптуратори за пациенти со расцепи на непце.

2. Интерцептивни помагала.
3. Активни мобилни апарати.

4. Функционални апарати
    - апарати за корекција на штетни навики(бруксизам)
    - twin block апарат
    - апарат по Grude
    - апарат po Andersen-Houpel
    - бионатор
    - Fraenkel-ов апарат и др.

5. Фиксни апарати
    - палатинален и лингвален лак
    - quad-helix апарат
    - pendulum апарат
    - lip bumper  
    - Headgear
    - апаратзацепењенанепце  
    - Delaire-овамаска и др.

 

Естетска Стоматологија

 

Терапија со естетски – порцелански брекети.

Контакт информации

  • Телефон

    02 3299 011

  • Работно време

  • Е-пошта

    contact@stomatoloskaklinika.mk

Закажете преглед