Со користење на само една услуга од семејниот пакет

Фиксна ортодонтска протеза за деца 9.999 денари или
Порцеланска коронка 1.999 денари.
Еден член на семејството добива бесплатна услуга - чистење и полирање на заби.