Вработени

D-r spec. Arian Daci
Директор
Исни Реџепи, Спец. Др. Магистер
Раководител
Д-р спец. Адем Алиу
Раководител
Проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска
Раководител
Д-р Газменд Јусуфи, др. сци
Раководител
Проф. др. Мира Јанкуловска др.сци.
Раководител
Проф. д-р Сашо Еленчевски
Раководител
Асс. Др. Светлана Гачева Цветкова sci
Раководител
Проф. д-р Борис Величковски
Професор
Проф. д-р Оливер Димитровски
Професор
Проф д-р Габриела Ќурчиева - Чучкова, др. сци
Професор
Проф. д-р Лидија Кануркова, др. сци
Професор
Проф. д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска, др. сци
Професор
Проф. д-р Наташа Тошесвка Спасова, др. сци
Професор
Проф. д-р Билјана Џипунова, др. сци
Професор
Проф. д-р Марина Кацарска
Професор
Проф. д-р Едвард Јанев
Професор
Проф. д-р Даниела Велеска Стефковска
Професор
Проф. д-р Соња Апостолска, д-р сци.
Професор
Проф. д-р Лидија Поповска, д-р сци.
Професор
Проф. д-р Илијана Муратовска, д-р сци.
Професор
Проф. д-р Василка Ренџова др.сци
Професор
Марина Ефтимовска Доц. Др. Сци
Доцент
Aс. д-р Весна Филиповска, м-р сци.
Асистент
Ас. д-р Ирена Гавриловиќ, м-р сци.
Асистент
Ас. д-р Билјана Богдановска, др.сци
Асистент
Ас. д-р Јасна Петровска, др. сци
Асистент
Ас. д-р Манева Марија, м-р сци.
Асистент
Д-р спец. Бојана Даскалова, м-р сци.
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Елена Петрова, мр. сци.
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Ајше Реџеп
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р Маја Радева
Доктор на стоматологија - специјалист
Спец. д-р Бисера Лазаревска
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Медуше Бектеши Сулимани
Доктор на стоматологија - специјалист
Спец. д-р Ферија Сали
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р Весна Трпевска, др. сци
Доктор на стоматологија - специјалист
Спец. д-р Даниела Србиноска
Доктор на стоматологија - специјалист
д-р спец. Елена Мирчева
Доктор на стоматологија - специјалист
Примариус д-р Виолета Каранфиловиќ
Доктор на стоматологија - специјалист
Прим. д-р спец. Маре Петревска
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Мишел Кипровски
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р Вера Стојановска
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Димитрула Хаџи Николова
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р Марија Андоновска, м-р
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Маја Димитрова
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Душанка Стефановиќ
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Билјана Евросимовска, д-р сци.
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец Ванчо Спиров, м-р сци.
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец Мирјана Марковска Арсовска, м-р сци.
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Жаклина Менчева, м-р сци.
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Маја Ѓоровска
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Софијанка Герасимова Писевска
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Даниел Јосифов
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Наташа Писевска Чолакова
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Мухамет Бајрами
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Ирена Стојанова
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Дрита Војника
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р спец. Билјана Ѓорѓиева
Доктор на стоматологија - специјалист
Д-р Валдет Исеини
Доктор на стоматологија
Менка Марковска
Забни техничари
Методија Петровски
Забни техничари
Славица Аврамовска
Забни техничари
Севда Мирчевска
Забни техничари
Петре Стефановски
Забни техничари
Даниела Дишлиоска
Забни техничари
Слаѓана Насковска
Забни техничари
Лујза Диневска
Забни техничари
Ѓорѓи Николовски
Забни техничари
Маргарита Тембелевска
Забни техничари
Слаѓана Пецовска
Забни техничари
Димитар Ристовски
Забни техничари
Гоце Димовски
Забни техничари
Селма Усеин
Забни техничари
Катерина Неделковска
Забни техничари
Рамадан Кадриу
Забни техничари
Арбен Шаќири
Забни техничари
Гоце Јаневски, шеф на заботехничка лабораторија
Забни техничари
Наташа Стојановска
Забни техничари
Снежана Тодоровска
Забни техничари
Весна Даневска
Забни техничари
Љупќо Димовски
Забни техничари
Емилија Томевска
Забни техничари
Александар Томевски
Забни техничари
Елмедина Азизи
Забни техничари
Грозда Бичковска, шеф на заботехничка лабораторија
Забни техничари
Лиле Коларовска
Забни техничари
Виолета Марионковиќ
Забни техничари
Елеонора Петковска
Забни техничари
Гордана Грозданова
Забни техничари
Оливера Тодоровска
Забни техничари
Билјана Стефановска
Забни техничари
Силвана Бундалевска
Забни техничари
Верка Стојановска
Забни техничари
Аница Змејковска
Забни техничари
Ленка Ивановска
Забни техничари
Миле Божиновски
Забни техничари
Салија Тахир
Забни техничари
Емануела Димитриевска
Забни техничари
Мира Јаневска
Забни техничари
Јордан Андоновски
Забни техничари
Златко Брњарчевик
Забни техничари
Благица Станојковска
Забни техничари
Трајче Неделковски
Забни техничари
Никола Николовски
Забни техничари
Силвана Димовска
Забни техничари
Кадир Атулахи
Забни техничари
Гури Мелахате
Забни техничари
Ферди Салиу
Забни техничари
Драган Крстаиќ
Специјалист радиолошки технолог
Владимир Николовски
Специјалист радиолошки технолог
Билјана Георгиева
Специјалист радиолошки технолог
Благица Никиќ
Специјалист радиолошки технолог
Тања Стројманова
Специјалист радиолошки технолог
Д-р Љуба Симјановска
Виш научен соработник
Виш научен соработник д-р Павлинка Алексова
Виш научен соработник
Д-р спец. Линдита Зендели Беџети, д-р сци.
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Мирјана Поповска
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Ќиро Ивановски
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Силвана Георгиева
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Маја Пандилова
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Снежана Пешевска
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Вера Николова Радојкова
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Стевица Ристовска
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Катерина Дирјанска
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Виш Науч. Сор. д-р Соња Миндова
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Кристина Митиќ
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Проф. д-р Емилија Левеска Стефановска
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Прим. д-р Љупче Попоски
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Прим. др. Мирјана Перковска- Бибановска, м-р сци.
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Д-р спец. Сашка Тодоровска, д-р сци.
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Д-р Биљана Русевска
Специјалист по болести на устата и пародонтот
Др. спец. Нада Ристеска, м-р сци.
Специјалист по пародонтологија
Д-р спец. Марија Ивановска Стојановска м-р сци.
Специјалист по пародонтологија
Д-р Ставре Трајчулески
Матичен стоматолог
Д-р Арбер Џељадини
Матичен стоматолог
Д-р Ивана Неделковска
Матичен стоматолог
Д-р Стефана Чакар Коцевски
Матичен стоматолог
Науч. сораб. д-р Наташа Ставрева sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Ариан Даци м-р
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р Петар Јанкуловски
Специјалист по стоматолошка протетика
Виш науч. сор. д-р Сања Панчевска
Специјалист по стоматолошка протетика
Проф. д-р Јадранка Бундевска
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Сашко Богдановски
Специјалист по стоматолошка протетика
Виш научен соработник д-р Благоја Даштевски
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Анета Ангелова
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Соња Петкова
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Надица Јанева
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Атанас Шуков
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Ана Спировска, м-р
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Фатон Војника
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Будима Пејковска Шахпаска, м-р
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Мимоза Суљејмани
Специјалист по стоматолошка протетика
Проф.д-р Билјана Капушевска sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Проф. д-р Никола Гиговски sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Проф. д-р Весна Коруноска Стевковска sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Проф. д-р Јулијана Николовска sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Виш научен соработник д-р Сашо Јовановски sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Доц. д-р Емилија Бајрактарова Вељакова sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Марјан Петков sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Науч. сораб. д-р Анета Мијоска sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Весна Јуруковска Шотаровска sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Драган Петровски
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Игор Стоев
Специјалист по стоматолошка протетика
Ас. д-р Андреја Јовановски sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Прим. д-р Милисав Сотировиќ
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Ирена Фиљанска
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Фљорент Бафтијари м-р
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Киро Стефановски
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р спец. Борјан Наумовски sci
Специјалист по стоматолошка протетика
Д-р Анета Терзиевска
Специјалист по орална хирургија
д-р спец. Ана Гиговска Арсова
Специјалист по орална хирургија
Проф. д-р Марија Пеева Петреска
Специјалист по орална хирургија
Д-р Буњамин Џафери
Специјалист по орална хирургија
Д-р спец. Бруно Николовски
Специјалист по орална хирургија
Д-р Гордана Апостолова
Научен соработник
Проф. др. Eлизабета Ѓоргиевска др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Проф. др. Марија Стевановиќ др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Проф. др. Георгиев Златко др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Проф. др. Ана Сотировска Ивковска др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Проф. др. Оливера Саракинова др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Проф. д-р Мери Павлевска др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Виш науч.сор.др.Олгица Кокочева Ивановска др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Проф. др. Александар Димков др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Науч.сор. др. Весна Амбаркова др.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Науч.сор.др. Ефка Жабокова Билбилова др.сци
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Др. Христо Петановски мр.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Др. Ристо Стефанов
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Прим. др. Маја Јовановска
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Прим. Др. Драгица Глигорова
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Др. Александар Кулишевски
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Прим. Д-р Шеваље Аљиљи
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Др.Јасна Симоновска мр.сци.
Специјалист по детска и превентивна стоматологија
Др. Елена Радеска
Специјалист по детска и превентивна стоматологија