ЈАВЕН ОГЛАС за прием на стажанти во Јавната здравствена установа Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје - ПОВЕЌЕ

 ИНТЕРЕН ОГЛАС бр.01/2020 за пополнување на работно место здравствен соработник (стручен соработник БИОЛОГ) - ПОВЕЌЕ