ЈАВЕН ОГЛАС за прием на стажанти во Јавната здравствена установа Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје - ПОВЕЌЕ